امام موسی صدر در اسناد ساواک119

                                                                                                تاریخ: 13/12/48

جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر محترم امورخارجه


آقای دکتر نصر رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که اخیرا به کویت و شیخ نشین های خلیج فارس مسافرت نموده بود دیشب در ضیافت سفارت مغرب اظهار داشت در کویت سید موسی صدر را ملاقات کردم. اطلاع داد که به علت افزایش خطر حمله اسرائیل به مرزهای جنوبی لبنان که مرکز شیعیان آن کشور می باشد، دولت لبنان در نتیجه مذاکرات نمایندگان مجلس عالی شیعیان که مشارالیه ریاست آن را عهده دار است، قبول کرده که به شیعیان اسلحه داده و به آنها تعلیمات نظامی بدهد.
سید موسی صدر از آقای دکتر نصر تقاضا نموده که مراتب نگرانی شدید شیعیان لبنان به شرف عرض مبارک شاهنشاه آریامهر که حامی شیعیان هستند برسد که اوامر ملوکانه به دولت شاهنشاهی شرف صدور یابد که از دولت آمریکا بخواهند که به اسرائیل توصیه نماید در صورتی که اوضاع اردن رو به وخامت گذارد اسرائیل به جنوب لبنان حمله ننماید.
سید موسی صدر ضمنا اظهار نموده که برای شرکت در یک کنفرانس متشکل از علمای سنی و شیعه که در این هفته در قاهره تشکیل می شود به آنجا عزیمت خواهد کرد زیرا چنانچه در آن کنفرانس شرکت ننماید بر علیه او که رئیس مجلس عالی شیعیان است تحریکاتی خواهند نمود و بایستی برای حفظ وجهه و موقعیت خود در لبنان در آن کنفرانس شرکت نماید. سید موسی صدر به دکتر نصر گفته است که از قاهره به لبنان مراجعت نموده و سپس از آنجا به ایران مسافرت خواهد نمود.
چون به نظر رسید که آقای دکتر نصر مطالب دیگری نیز درباره مشاهدات خود در شیخ نشین ها دارد در صورتی که موافقت فرمایید ممکن است یک روز ناهار با جناب عالی صرف نماید.
با تجدید احترام منو چهر ظلی*

 
*یاران امام به روایت اسناد ساواک کتاب هفدهم،امام موسی صدر ،جلد اول،ص129-128

 

/ 0 نظر / 18 بازدید