# امام_موسی_صدر

امام موسی صدر در اسناد ساواک119

                                                                                                تاریخ: 13/12/48 جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر محترم امورخارجه آقای دکتر نصر رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

امام موسی صدر در اسناد ساواک109

  به : 315                                                                                           تاریخ : 19/5/47 از : لبنان                                                                                      شماره : 7480/315 موضوع : روابط بین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

امام موسی صدر در اسناد ساواک94

به : اداره کل هفتم                                                                          تاریخ : 28/6/45از : ادراه کل دوم                                                                       شماره : 1445/212موضوع : سید موسی صدر سید موسی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید

امام موسی صدر در اسناد ساواک78

شماره :8771/7/ه                                                                          تاریخ : 14/7/44موضوع : سید موسی صدر و مجدالدین محلاتی    مجدالدین محلاتی در ساعت 19:00 مورخه 9/7/44 در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

امام موسی صدر در اسناد ساواک77

شماره :573/241                                                                           تاریخ : 26/3/44موضوع : رهبری سید موسی صدر*    ژنرال فواد شهاب (رئیس جمهور سابق لبنان) در نظر داشت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

امام موسی صدر در اسناد ساواک75

شماره :5119/231                                                                     تاریخ : 2/2/1343موضوع : ترک تابعیت سید موسی صدر    سید موسی صدر (پیشوای شیعیان منطقه صور لبنان) که از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

امام موسی صدر در اسناد ساواک73

شماره :8702/2/231                                                                    تاریخ : 25/9/42موضوع : اظهارات وزیر خارجه پاپ به سید موسی صدر روحانی ایرانی   در تاجگذاری پاپ که سید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید

امام موسی صدر در اسناد ساواک72

  شماره : 362/231                                                                       تاریخ : 16/6/42موضوع : اقدامات آقای سید موسی صدر  آقای سید موسی صدر پیشوای شیعیان مقیم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید

امام موسی صدر در اسناد ساواک67

از : اداره یکم عملیات                                                                     تاریخ :8/10/41                                                                              شماره :1331/311بخش د-ماعلامیه پیوست *که از طرف (هیئت تحریریه مکتب اسلام) که یک مجله ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 13 بازدید